1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades del titular de www.noviterapias.com (en endavant, lloc web):

El titular d’aquest lloc web és Anna Novi Vives (d’ara endavant, NOVITERAPIAS), amb domicili en Ronda Universitat, 20, 3er 1a · 08007-Barcelona, amb NIF nº 37365402-Q i correu electrònic de contacte: info@noviterapias.com

El principal objectiu d’aquest lloc web és facilitar als usuaris la informació relativa a NOVITERAPIAS i donar a conèixer els serveis que aquesta ofereix.

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta els termes i condicions generals d’ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del mateix. Aquestes condicions s’exposen a continuació:

3. TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions regulen els termes d’accés i ús del lloc web NOVITERAPIAS. El mer accés o utilització del lloc web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i la utilització del lloc web s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions.

Els termes i condicions que regulen el present lloc web inclouen els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o a través o pel mateix lloc web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en la present Nota Legal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el lloc web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar-. L’usuari accepta que la utilització del lloc web serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el mateix per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin els drets de NOVITERAPIAS o de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de NOVITERAPIAS o de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar aquest lloc web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne a aquest lloc web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització a la que hagi de fer front.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Política de privacitat

NOVITERAPIAS informa als usuaris del present lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o al contactar amb NOVITERAPIAS.

En aquest sentit, NOVITERAPIAS garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com l’adopció de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, de dades de caràcter personal de manera que sigui d’acord amb els requisits del RGPD i garanteixi la protecció dels drets dels usuaris.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Responsable del tractament i Identificació

El responsable del tractament de les dades personals d’aquest lloc web és Anna Novi Vives (des d’ara NOVITERAPIAS), en relació amb els usuaris que naveguin per aquest lloc web o que contactin amb NOVITERAPIAS a través de l’adreça de correu electrònic: info @ noviterapias .com

Anna Novi Vives (d’ara endavant, NOVITERAPIAS), amb domicili en Ronda Universitat, 20, 3er 1a · 08007-Barcelona, amb N.I.F. nº 37365402-Q i correu electrònic de contacte: info@noviterapias.com.

3. Recollida, finalitat i base legal

NOVITERAPIAS té el deure d’informar els usuaris i clients del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant la navegació o al contactar amb nosaltres a través de correu electrònic.

NOVITERAPIAS actuarà com a encarregat del tractament quan vaig actuar per compte de l’empresa que ha contractat els seus serveis o altres per a aquells interessats amb els que aquesta empresa manté una relació laboral o professional, sent aquesta empresa la que adquirirà la condició de responsable del tractament.

Quan els interessats naveguin pel present lloc web, o bé contacteu o contractin directament amb NOVITERAPIAS serà llavors quan aquesta ostentarà la condició de responsable del tractament, sent la base legal del tractament el consentiment o l’existència d’una relació contractual.

En qualsevol cas, i sempre que l’usuari faciliti a NOVITERAPIAS dades de caràcter personal de terceres persones necessaris per poder prestar els serveis propis d’NOVITERAPIAS o altres contractats, dit interessat garanteix disposar del consentiment i haver-los informat, amb caràcter previ a la cessió de les seves dades, dels extrems continguts en la present política de privacitat, responent personalment, i amb total indemnitat per a NOVITERAPIAS, dels danys i / o perjudicis, directes o indirectes, que puguin derivar de l’incompliment.

La finalitat del tractament de les dades recollides és per gestionar la prestació dels serveis contractats i / o per atendre les consultes formulades. En el cas de les dades obtingudes a través de galetes, veure la política de cookies.

4. Comunicació d’informació a tercers

El compliment de la prestació del servei per NOVITERAPIAS pot requerir la cessió de les dades personals obtingudes als tercers que efectivament prestessin els serveis finals objecte del contracte, això sense perjudici de les cessions de dades que estiguin emparades en una obligació legal.

5. Drets dels usuaris

El RGPD concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament ja no ser objecte de decisions íntegrament automatitzades, així com a revocar el consentiment prestat ia presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció: Anna Novi Vives, Ronda Universitat, 20, 3er 1a · 08007-Barcelona o al correu electrònic: info@noviterapias.com. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud (indicant expressament el dret que desitja exercitar), el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

6. Conservació de les dades

Les dades seran tractades durant tot el temps que mantingui la relació contractual amb nosaltres o no revoqui el consentiment prestat. Un cop finalitzada la relació o revocat el consentiment, mantindrem les seves dades personals bloquejats durant els terminis de prescripció legals aplicables.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, els vídeos i altres continguts d’aquest lloc web són propietat exclusiva de NOVITERAPIAS o, si escau, de tercers que hagin atorgat una llicència o autorització a l’Empresa per al seu ús o que es tracti de textos, imatges, vídeos o àudios lliures de drets.

Tots els logotips, marques i dissenys que apareixen en aquest lloc web entren en l’àmbit d’aplicació dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per NOVITERAPIAS, pel que queda prohibida qualsevol forma d’explotació, la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de NOVITERAPIAS.

Amb aquestes Condicions d’ús no es cedeix ni pot interpretar-se que es cedeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap de les parts. Queda prohibit divulgar, utilitzar, transmetre, distribuir, reproduir, transformar, comunicar públicament, posar a disposició, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, total o parcialment, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest lloc web pertanyen a NOVITERAPIAS amb fins comercials sense el consentiment previ i exprés d’aquesta, tret que s’indiqui el contrari o que la seva utilització es faci a títol particular i no vulneri els drets que la legislació aplicable atorga a NOVITERAPIAS.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en aquest lloc web.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aquest lloc web no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, aquest lloc web farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. Aquest lloc web no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a aquest lloc web. Tampoc respondrà dels danys produïts, tot i que adopta totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-los, per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel lloc web però fabricats o facilitats per un tercer. Aquest lloc web pot, la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis d’aquest lloc web.

8. MODIFICACIONS i DURADA

NOVITERAPIAS es reserva el dret a realitzar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús, ja que poden ser modificades.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents i degudament publicades fins que siguin modificades per unes altres.

9. ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook i Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que sigui recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions. Aquest lloc web pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals NOVITERAPIAS no té cap control.

En el cas que en aquest lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, NOVITERAPIAS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas NOVITERAPIAS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D’EXCLUSIÓ

NOVITERAPIAS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin la present Nota Legal.

11. GENERALITATS

NOVITERAPIAS perseguirà l’incompliment del que estableix la present Nota Legal, així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. POLÍTICA DE COOKIES

D’acord amb el que preveu l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’Empresa informa de la seva política de cookies:

¿Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text que s’instal·len en el navegador de l’ordinador de l’usuari per a registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s’emmagatzema en el mateix, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Es poden utilitzar també per mesurar l’audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’Empresa establirà les fórmules corresponents per obtenir el consentiment de l’usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. D’acord amb la Llei, s’entendrà que l’usuari ha donat el consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l’entrada de cookies i que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d’aquelles galetes que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari (mitjançant registre previ).

Si dessitja més informació sobre què són cookies i com funcionen pots obtenir-la clicant aquí.

Com gestionar les cookies del seu navegador?

L’usuari pot configurar el seu navegador per permetre, eliminar les cookies instal·lades en el seu equip o no acceptar / bloquejar l’ús de cookies, i en aquest cas la personalització de l’experiència no s’aplicaria encara que sí que podrà continuar accedint als continguts de la nostra web amb normalitat , encara que la deshabilitació de les mateixes podria modificar el funcionament del lloc web:

Tipus de cookies que poden ser utilitzades en aquest lloc web:

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en Galetes de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció de quan es compleixi l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en aquest lloc web o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les galetes poden classificar-se de la següent manera:

Cookies de rendiment: aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, de manera que no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita.

A tall d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen:

  • Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.
  • Les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador.

Cookies de geolocalització: aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita una web o servei. Aquesta Cookie és totalment anònima, i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.

Cookies de registre: les cookies de registre es generen un cop que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en les webs i serveis amb els següents objectius:

  • Mantenir a l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei o web, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei o web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat “Sortir”, de manera que aquesta Cookie s’elimina i la propera vegada que entri a la web el usuari ha d’iniciar sessió per estar identificat.
  • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.

Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors de tercers com ara Facebook, Twitter o Google. Quan l’usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social o sistema d’identificació de tercers, autoritza al mateix a guardar una galeta persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a la web fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta galeta i revocar l’accés a la web mitjançant xarxes socials o sistema d’identificació de tercers actualitzant les seves preferències a la xarxa social que específica.

Cookies d’analítica: Cada vegada que un usuari visita una web o servei, una eina d’un proveïdor extern (Google Analytics i similars) genera una galeta analítica en el dispositiu de l’usuari. Aquesta galeta, que només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis del lloc web per a identificar de forma anònima al visitant.

Els objectius principals que es persegueixen són:

  • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la “Cookie” (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
  • Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.
  • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Llevat que l’Usuari decideixi registrar-se al lloc web, la galeta mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.

Més informació sobre la política de privacitat d’aquestes eines d’analítica a: Google Analytics

Cookies de publicitat: aquest tipus de galetes permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats en les webs. Les empreses que generen aquestes galetes tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. Aquest lloc web no disposa de publicitat externa amb el que no s’utilitzen.

Acceptació de cookies

Si vostè continua la seva navegació un cop informat sobre la Política de Cookies, entendrem que accepta la utilització de les cookies per part d’aquest lloc web i aplicacions. No obstant això, si vostè vol, pot canviar la configuració de galetes en qualsevol moment, configurant el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta.

L’informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que les nostres Webs i aplicacions li ofereixen. A més de l’ús de cookies pròpies, permetem a tercers establir galetes i accedir-hi en el seu ordinador. El consentiment de l’ús de les galetes d’aquestes empreses està lligat a la navegació per aquest lloc.

Li agraïm que consenti l’acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut d’aquest lloc web.

En el cas que aquest lloc web prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes pel que fa a la protecció de dades personals i la utilització de cookies, prevaldran les normes particulars indicades per a aquest servei en particular sobre les presents.

En accedir a aquest lloc web o aplicació per primera vegada, veureu una finestra on se l’informa de la utilització de les galetes i on pot consultar aquesta “Política de galetes”. Si vostè consent la utilització de cookies, continua navegant o fa clic en algun link s’entendrà que vostè ha consentit la nostra política de cookies i per tant la instal·lació de les mateixes en el seu equip o dispositiu.

A la següent llista, es relacionen les galetes que fa servir aquest lloc web:

GaletaDescripció
comment_author_*De: Novi Teràpies (Sistema WordPress) | Caducitat: 15 dies | Finalitat: Aquesta galeta recorda els detalls del seu darrer comentari, com el seu nom i la seva adreça de correu electrònic perquè no hagi de tornar a escriure'ls.
wordpress_*De: Novi Teràpies (Sistema WordPress) | Caducitat: 15 dies | Finalitat: Aquesta galeta emmagatzema els detalls d'autenticació de WordPress (el sistema de gestió de continguts de la nostra web).
wordpress_test_cookieDe: Novi Teràpies (Sistema WordPress) | Caducitat: 1 dia | Finalitat: Aquesta galeta ajuda a WordPress (el sistema de gestió de continguts de la nostra web) a determinar si s'emmagatzemen cookies.
wp-settings-*De: Novi Teràpies (Sistema WordPress) | Caducitat: 15 dies | Finalitat: Aquesta galeta ajuda a recordar les seves preferències personals amb WordPress (el sistema de gestió de continguts de la nostra web).
_gaDe: Google | Caducitat: 2 anys | Finalitat: Recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web per tal de conèixer l'origen de les visites i altres dades estadístiques similars.
_gatDe: Google | Caducitat: 1 minut | Finalitat: Recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web per tal de conèixer l'origen de les visites i altres dades estadístiques similars.
_icl_current_languageDe: Novi Teràpies (Sistema WordPress) | Caducitat: 15 dies | Finalitat: Aquesta galeta ajuda a WordPress (el sistema de gestió de continguts de la nostra web) a determinar si s'emmagatzemen galetes de preferències d'idioma.

Actualitzem la nostra Política de Cookies?

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes. La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada el 5 de juny de el 2019.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre NOVITERAPIAS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

© 2017-2019, Anna Novi Vives. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.